Rekrutacja
Dodane przez Marzena Luszczynska dnia March 21 2010 18:11:42
REKRUTACJA do Gimnazjum nr 24 w Lublinie na rok szkolny 2014/2015

1. Dokumenty potrzebne do zgłoszenia kandydata na ucznia Gimnazjum nr 24 w Lublinie zamieszkałego poza obwodem szkoły czyli podlegającemu postępowaniu rekrutacyjnemu:
- podanie do Dyrektora Gimnazjum o przyjęcie wraz uzasadnieniem,
- wypełniony kwestionariusz osobowy, dostępny na stronie internetowej lub w sekretariacie szkoły,
- zaświadczenie ze szkoły podstawowej o ocenach, zachowaniu i frekwencji na koniec I semestru klasy szóstej.

2. Dokumenty potrzebne do zapisu ucznia przyjętego do Gimnazjum nr 24 w Lublinie z urzędu (zamieszkałego w obwodzie szkoły) lub w wyniku postępowania rekrutacyjnego:
- podanie do Dyrektora Gimnazjum o przyjęcie (dla uczniów z obwodu szkoły),
- wypełniony kwestionariusz osobowy, dostępny na stronie internetowej lub w sekretariacie szkoły (dla uczniów z obwodu szkoły),
- 2 fotografie,
- dowód osobisty rodzica/opiekuna prawnego (do wglądu),
- akt urodzenia dziecka (do wglądu).

3. Zgłoszenia kandydatów spoza obwodu szkoły oraz zapisy uczniów z obwodu szkoły odbywają się od 1 kwietnia do 30 maja 2014 r. w sekretariacie szkoły:
- w poniedziałek, wtorek, środę i w piątek - godz. 7.30 - 11.00,
- w czwartek - godz. 13.00 - 15.00.

4. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej należy złożyć w sekretariacie szkoły od 27 czerwca do 2 lipca 2014 r.

5. Ogłoszenie wyników rekrutacji poprzez wywieszenie list przyjętych nastąpi 7 lipca 2014 r. o godz. 10.00.

Załączniki:

- kwestionariusz osobowy,
- Zarządzenie Nr 9 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 21-02- 2014r. ,
- Regulamin rekrutacji,
- konkurs matematyczny dla uczniów klas VI,
- ulotka o gimnazjum,

zaproszenie na Dni Otwartych Drzwi
26 marca 2014 r. (środa) godz. 17.00
oraz
9 maja 2014 r. (piątek) godz. 11.30 - 13.30.